Adatkezelési tájékoztató

Ön a jelen honlapon történő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban szereplő személyes adatait az xlabs Hungary Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13- 14. Madách Trade C. ép. B. lház. 7. em.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-184477) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pont alapján kezelje, illetve szolgáltatásnyújtásra irányuló ajánlati megkeresés, valamint kapcsolatfelvétel céljából felhasználja. Az xlabs Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az xlabs Hungary Kft. által végzett adatkezelés célja információ nyújtása, képzésre jelentkezés, hírlevélre való feliratkozás, adatbázis építése, valamint az adatbázisban szereplő személyek telefonon és e-mailben történő megkeresése, rendezvényekre való meghívása.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a jelentkező felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, amely esetben polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Az xlabs Hungary Kft. által végzett adatkezelés jogalapja az Ön által a jelen honlapon való regisztrációval egyidejűleg az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása. Az xlabs Hungary Kft. által végzett adatkezelés időtartama addig tart, amíg Ön nem kéri az adatbázisból való törlését. A törlés iránti kérelmet az xlabs Hungary Kft. székhelyére címzett levélben vagy az alábbi e-mail címen terjesztheti elő: unsubscribe@xlabs.hu. Az xlabs Hungary Kft. által kezelt adatok: név, e-mail cím, lakcím és számlázási cím, nem, kor, foglalkozás, telefonszám, munkáltató neve, nyelvtudás.

A jelen nyilatkozatban Ön által megadott személyes adatokat az xlabs Hungary Kft. mindenkori munkavállalói, valamint cégjegyzésre jogosult mindenkori képviselői rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt megillető jogokat (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás kérése, tiltakozás a személyes adat kezelése ellen, bírósági jogérvényesítés, kártérítés és sérelemdíj követelése, hatósági eljárás kezdeményezése) és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14- 19. §-ai, 21-23. §-ai, valamint 52-61. §-ai tartalmazzák.

A honlapok látogatása során az xlabs Hungary Kft. nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. Az xlabs Hungary Kft. cookie-k használatával követi nyomon, hogy az internetezők mely fizetett médiából érkeznek a honlapra. Ezenkívül a xlabs Hungary Kft. más adatot nem regisztrál cookie segítségével. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le. Jelen honlapon való regisztrációval kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

xlabs Hungary Kft.